Ogłoszenia towarzyskie
Anonse erotyczne
 • 1909
  Ogłoszeń
 • 126
  Online
 • 16
  Województw
 • 258
  Miast
 • 8671
  Zdjęć

Regulamin serwisu

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem www.hoters.pl, zwanego w dalszej części Regulaminu „Serwisem”.

§2
Warunki korzystania z serwisu

1.Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.

2. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w sposób niezgodny z jego celem.

3. Treść ogłoszenia oraz jego nazwa nie może naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani też zawierać treści obraźliwych, propagujących przemoc, faszyzm, nienawiść, dyskryminację lub inne podobne cechy. Treść ogłoszenia oraz jego nazwa nie może naruszać praw autorskich, ani też praw własności intelektualnej osób trzecich.

4. Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie oraz akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że wszelkie zamieszczane przez niego treści, w tym opis ogłoszenia, dane osobowe oraz fotografie są zgodne z prawem, prawdziwe i aktualne (tj. w przypadku fotografii nie starsze niż rok od daty umieszczenia w Serwisie) oraz że przedstawiają osobę, której dane kontaktowe zostały podane w ogłoszeniu, a także że Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w Serwisie fotografii lub uzyskał zgodę osób, którym te prawa przysługują na publikację tych utworów w Serwisie. Ponadto, Użytkownik oświadcza, że uzyskał zgodę osób, których wizerunek zawierają zamieszczane przez niego fotografie lub innych osób uprawnionych do wyrażenia zgody w tym zakresie na ich ujawnienie w Serwisie na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

5. Zakazane jest umieszczanie w treści Ogłoszeń, Komentarzy lub w innej formie jakichkolwiek nazw i odnośników do innych stron internetowych bez zgody Administratora Serwisu. Zakazane jest wykorzystywanie Ogłoszeń lub Komentarzy do promocji lub reklamy innych stron internetowych, a także rozsyłanie do Użytkowników Serwisu niezamówionej informacji handlowej, tj. takiej na której otrzymanie odbiorca nie wyraził zgody (spam) oraz uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

6. Użytkownicy Serwisu i inne osoby z niego korzystające, zobowiązane są do: przestrzegania praw Administratora Serwisu, Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych; powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność Użytkowników Serwisu, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu; nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora Serwisu, Użytkowników Serwisu lub osób trzecich.

7. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w całości lub części dla Użytkowników Serwisu lub innych osób z niego korzystających, których działania są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

8. W przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa Administrator Serwisu ma prawo usunąć odpowiednio wszystkie Ogłoszenia lub Komentarze Użytkownika

9. Serwisu, który dopuścił się naruszenia i odmówić emisji kolejnych Ogłoszeń lub Komentarzy tego Użytkownika Serwisu, jak też Ogłoszeń lub Komentarzy zawierających te same kluczowe dane co w usuniętych Ogłoszeniach i Komentarzach. Niezależnie od powyższego, Administrator Serwisu może wezwać Użytkownika Serwisu do niezwłocznego zaprzestania naruszeń Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa pod rygorem usunięcia Ogłoszenia lub Komentarza z Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§3
Kategorie użytkownicy serwisu

1. W Serwisie hoters.pl wyróżniamy dwie kategorie Użytkowników Serwisu: Ogłoszeniodawca i Komentator.

2. Konto użytkownika stanowi zbiór danych o Użytkowniku Serwisu, w celu określenie kategorii Użytkownika Serwisu oraz związanych z tym Usług a także funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik Serwisu korzysta. Status Zarejestrowanego Użytkownika uzyskuję się po zarejestrowaniu Konta Użytkownika poprzez wybranie odpowiedniej opcji.

§4
Warunki zawierania umów oraz rejestracji użytkowników

1. Zawarcie umowy jako Ogłoszeniodawca czy Komentator, umożliwia emisję Ogłoszenia. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie https://www.hoters.pl/regulamin

2. Przy dokonywaniu rejestracji jako Komentator wymagane jest : podanie loginu, hasła oraz adresu e-mail (na który wysłany zostanie kod aktywujący), Ogłoszeniodawca adres mailowy podaje opcjonalnie. Dokonując Rejestracji Użytkownik Serwisu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz zgadza się z warunkami w nim zwartymi, a także wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Serwis zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz. 926, ze zm.)

3. Rejestracja i aktywacja konta są w chwili obecnej całkowicie bezpłatne. Administrator Serwisu zastrzega sobie, iż z czasem może to ulec zmianie. Przed zmianą Regulaminu każdy Użytkownik drogą elektroniczną zostanie poinformowany o planowanej zmianie. Informacje te będą widoczne podczas logowania się Użytkownika. Przy zaistniałej zmianie Regulaminu, zostanie wyświetlona treść nowo wprowadzonego Regulaminu, który każdy Użytkownik ma możliwość zaakceptowania i zalogowania się, bądź nie zaakceptowania co jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu.

4. Zabraniane jest wykorzystywanie Konta Użytkownika do celów innych niż wskazane w ust. 6 i 7 powyżej, a w szczególności dla celów, o których mowa w Art. 2 ust. 5.

5. Odpowiedzialność za wszelkie działania wynikające z udostępnienia swojego Konta osobom trzecim ponosi Użytkownik tego konta, w tym danych osobowych/loginu/hasła umożliwiające korzystanie z Serwisu w zastępstwie za tego Użytkownika Serwisu.

6. Użytkownik może posiadać tylko i wyłącznie jedno konto Użytkownika. Zabrania się zakładania kilku kont przez jednego Użytkownika, udostępniania konta osobom trzecim a także przepisanie konta na innego użytkownika.

7. Administrator Serwisu ma prawo odmowy publikacji lub usunięcia Komentarza, w tym na wniosek Ogłoszeniodawcy, pod którego Ogłoszeniem zamieszczono dany Komentarz.

8. Niezastosowanie się do Regulaminu, w tym naruszenie powyższych zasad skutkuje zablokowaniem konta Użytkownika. Odblokowanie Konta Użytkownika będzie tylko i wyłącznie możliwe w razie wyjaśnień Użytkownika Serwisu co do zaistniałego naruszenia przesłanych drogą e-mailową do Administratora Serwisu.

§5
Warunki dodania ogłoszenia

1. Do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie niezbędne jest dokonanie Rejestracji Ogłoszeniodawcy zgodnie z Art.4 Regulaminu.

2. Poprzez dodanie Ogłoszenia Ogłoszeniodawca zapewnia, iż wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, będące elementem Ogłoszenia zamieszczanego przez Ogłoszeniodawcę, są zgodne z prawdą, oraz przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu.

3. Dodając Ogłoszenie Ogłoszeniodawca oświadcza, że zawarte w Ogłoszeniu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych.

4. Dodatkowo Ogłoszeniodawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia utworów chronionych prawem autorskim, a przede wszystkim fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie, oraz że posiada on zgodę osób trzecich na umieszczenie przez niego w Ogłoszeniu treści dotyczących tych osób lub do których prawa mają te osoby.

5. Użytkownik oświadcza, iż treści zwarte w ogłoszeniu, a w szczególności fotografie oraz dane osobowe, będące elementem Ogłoszenia są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu.

6. Ogłoszenie musi spełniać następujące dane techniczne aby zostało opublikowane w Serwisie ‘’hoters’’:

7. Administrator Serwisu przysługuje prawo do weryfikacji zgodności zamieszczonego Ogłoszenia z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

8. W przypadku nie spełnienia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, Administrator Serwisu może odmówić zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokować dostęp do Ogłoszenia już zamieszczonego jak również usunąć Ogłoszenie z Serwisu.

9. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do aktualizacjo Ogłoszenia za każdym razem gdy zmienią się jakiekolwiek dane zawarte w Ogłoszeniu.

10. Dla Administratora Serwisu przysługuje prawo do odmowy wykonania zamiany fotografii w Ogłoszeniu jeżeli od poprzednich zmian w Ogłoszeniu upłynie okres krótszy niż 30 dni bądź w sytuacji, gdy przesłane zdjęcia przedstawiają osobę inną niż ta, której zdjęcia znajdowały się do te pory się w Ogłoszeniu.

11. Użytkownik może posiadać tylko i wyłącznie jedno konto Użytkownika. Zabrania się zakładania kilku kont przez jednego Użytkownika, udostępniania konta osobom trzecim a także przepisanie konta na innego użytkownika.

12. Użytkownik Serwisu zarejestrowany jako „Ogłoszeniodawca”, ma świadomość iż zawarte w Ogłoszeniu dane, wizerunek oraz inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich Użytkowników Serwisu w tym także Odwiedzających oraz wyraża zgodę, że treści te będą dla nich ogólnodostępne.

13. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przechowywanie przez okres co najmniej 3 miesięcy zawartych danych, odnoszących się do zamieszczonego Ogłoszenia oraz stanowiących jego treść informacji, pozwalających na ponowną aktywację Ogłoszenia, w przypadku, o którym mowa w ust. 29.

14. Ogłoszeniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy i złożenia pisemnej rezygnacji ponownej aktywacji Ogłoszenia, o której mowa w ust. 29.

§6
Prawa i licencje

1. Wszelkie prawa zastrzeżone w tym wszystkie elementy graficzne, wyjaśnienia techniczne, teksty, oprogramowanie, baza danych oraz reszta elementów Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych i przysługują Administratorowi Serwisu. Zakaz kopiowania zawartości Serwisu, przetwarzania i modyfikacji w innym celu niż na użytek osobisty , zabrania się też udostępniana osobom trzecim. Wyłączne prawo ochronne do znaku towarowego „hoters” należy do Administratora Serwisu. Jakiekolwiek naruszania z wykorzystaniem znaku towarowego „hoters” bez wcześniejszej zgody Administratora Serwisu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej. Administrator Serwisu zastrzega sobie, iż nie udziela Użytkownikom Serwisu, ani też wszelkim osobom korzystającym z Serwisu, żadnego upoważnienia do korzystania z przedmiotowego znaku towarowego.

2. Ogłoszeniodawca oraz Komentator zapewniają Administratora Strony, iż zamieszczone w Ogłoszeniu lub Komentarzu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich majątkowych czy osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych.

3. Dodatkowo Ogłoszeniodawca oraz Komentator zapewniają, iż posiadają autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia lub Komentarza utworów chronionych prawem autorskim, w tym fotografii, w sferze pozwalającej na zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem zamieszczenie Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie a także na zgodne z prawem udzielenie Licencji na używanie Utworu przez Administratora Serwisu a także, że powierzenie Licencji i korzystanie przez Administratora Serwisu z Utworu jest zgodnie z warunkami Licencji, oraz w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

4. Zamieszczając Ogłoszenie Ogłoszeniodawca daje upoważnienie dla Administratora Serwisu do dokonywania modyfikowania fotografii stanowiących element Ogłoszenia:

§7
Dane osobowe użytkowników

1. Dokonując Rejestracji w Serwisie użytkownik zobowiązuję się wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w procesie Rejestracji dobrowolnie, a w przypadku zmiany czy modyfikacji tych danych również wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora Serwisu, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) .

2. Użytkownik Serwisu ponosi konsekwencje odpowiedzialności odszkodowawczej względem Administratora Serwisu za rozmaite szkody jakie Administrator Serwisu poniósł w związku z zamieszczeniem w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza tego Użytkownika oraz korzystaniem przez Administratora Serwisu z Utworu na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika Serwisu.

3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, których dane osobowe zostały zamieszczone w Ogłoszeniu lub Komentarzu przez Administratora serwisu odbywa się w celu administrowania Serwisem w ramach realizacji Usług określonych i zgodnych z Regulaminem.

4. Udostepnienie danych osobowych podanych przez użytkownika Serwisu jest dobrowolnie i niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

5. Zgodnie z ust. 15 dane osobowe przekazywane przez Użytkownika, zostaną usunięte przez Administratora Serwisu, w chwili zaprzestania korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu ………….

6. Administrator Serwisu nie jest odpowiedzialny za podanie przez Użytkownika Serwisu fałszywych danych podczas procesu Rejestracji jak i później.

7. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na archiwizację i przetrzymywanie ogół danych w zakresie niezbędnym dla wykazania przez Administratora Serwisu spełnienia warunków ustawowych, wynikający z Ustawy o prawach konsumenta.

§8
Odpowiedzialności stron

1. Wszystkie informacje zawarte na stronie hoters.pl posiadają jedynie pobieżny zarys poglądowy, nie stanowią oferty w rozumieniu instrukcji kodeksu cywilnego i nie mogą wynikać z tego tytułu jakiekolwiek postulaty na rzecz Administratora Strony.

2. Użytkownicy serwisu ponoszą pełną odpowiedzialności za treści zawarte w Serwisie Ogłoszeń czy Komentarzy.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w tym dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe czy osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza. Odpowiedzialność w tym zakresie jest po stronie Użytkownika Serwisu, który zamieścił dane Ogłoszenie bądź Komentarz.

4. Administrator Serwisu nie świadczy usług pośrednictwa w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne jakie mogą wyniknąć z faktu nawiązania znajomości pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

5. Administrator Serwisu nie odpowiada za przejściowy brak możliwości korzystania przez Użytkowników Strony z funkcji Serwisu, wynikający z dokonywanych zmian okresowych oraz ulepszeń systemu.

6. Administrator Strony nie odpowiada za poczynania Użytkowników Serwisu a także osób trzecich, w tym za użytkowanie przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, w tym także Odwiedzających, będących do dyspozycji w Serwisie danych innych Użytkowników Serwisu czy osób trzecich sprzecznie z celem działania Serwisu.

§9
Reklamacje

1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego na stronie konaktu udostępnionego przez Administatora na jednej z podstron. W innym przypadku należy wysłać wiadomość na adres e-mail kontakt@hoters.pl o tytule reklamacja.

2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

3. Administator ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Administator nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

4. Jeżeli osoba zobaczy że w serwisie znalazły się jego zdjęcia i dana osoba ich nie publikowała prosimy niezwłocznie wysłać skan dowodu osobistego lub jakiegokolwiek dokemnetu torzsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji. Po przejściu weryfikacji Administartor niezwłocznie usunie wszsytkie dane.

5. Na Usługi nie jest udzielana gwarancja.

6. Administrator niniejszym informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych powyżej, jak też istnieje w szczególności, gdy obie strony wyrażą na to zgodę, możliwość poddania się mediacji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).

§10
Wymagania techniczne

1. Do swobodnego poruszania się po stronie niezbędne są następujące parametry:

 1. -Rozdzielczość ekranu: co najmniej 1024 x 768 px
 2. Wyszukiwarka: Internet Explorer od wersji 7.0, Safari od wersji 4.0 lub Firefox od wersji 3.

Polecamy instalowanie proponowanych przez wyszukiwarkę aktualizacji, gdyż to wpłynie na poprawę jakości odbioru stron internetowych.

2. Aplikacja JavaScript jest używana na stronie internetowej w wielu miejscach, w celu ułatwienia nawigacji pomiędzy kolejnymi oknamii pozwala na wypełnienie formularzy online.Aplikacja JavaScript jest domyślnie włączona we wszystkich przeglądarkach. Jeśli w Twojej przeglądarceJavaScript jest wyłączona, należy ją włączyć w ustawieniach.

3. Serwis używa Cookies na tej stronie internetowej, w celu optymalizacji strony dlaswoich klientów. Dzięki tym informacjom strona internetowa jestbardziej przyjazna dla klienta i ułatwia poruszanie się po stronie, nie wykorzystuje z plików cookie danych osobowych klientów lub danych z dysku twardego. Domyślnie"cookies" jest włączona na wszystkich przeglądarkach. Jeśli w Twojej przeglądarce opcja "akceptuj cookies" jest wyłączona, należy ją włączyć w opcjach internetowych.

§11
Zobowiązanie użytkownika

1. Administrator serwisu umożliwia nieodpłatnie dodanie ogłoszenie w serwisie.

2. Ogłoszenie dodawane jest na czas nieokreślony

3. W przyszłości może nastąpić zmiana w serwisie że użytkownicy będą musieli ponieść koszt za kolejny okres emisji jeżeli będą chcieli przedłużyć okres emisji reklamy.

4. W przypadku dodania Ogłoszenia następuje każdorazowo zawarcie umowy na czas nieokreślony.

§12
RODO – hoters.pl

1. Administrator danych

Administratorem danych serwisu jest firma (dalej jako Firma, Strona, Serwis) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników.

Klikając w linki na stronie lub w aplikacjach mobilnych możesz zostać przeniesiony do stron internetowych, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Firmy i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek kontrolą.

 

2. Kontakt z administratorem

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zadaj pytanie przesyłające je drogą elektroniczną na adres kontakt@hoters.pl, wiadomość zostanie przekazana do administratora danych osobowych.

 

3. Twoje dane w serwisie

Informacje które o Tobie mamy otrzymaliśmy od Ciebie podczas rejestracji konta a także później w związku z płatnościami, instalacją aplikacji mobilnej czy np. poprzez łączenie serwisu z facebook-iem a także ze zwykłą aktywnością w serwisie.

 

4. Jakie dane przechowujemy i pozyskujemy

- dane dotyczące logowania, dane konta

- transakcje

- kontakt z działami firmy w tym obsługa klienta, zgłoszenia zapytań itp…

- formularze kontaktowy również jest zapisywany w bazie danych w celu późniejszej analizy zgłoszeń i badaniu jakości odpowiedzi oraz szybkości rozwiązywaniu problemów

- dane gromadzące przez serwis oraz aplikacje mobilne

- ankiety oraz konkursy które są wysyłane bardzo rzadko natomiast może coś takiego nastąpić w przyszłości bezpośrednio na stronie po zalogowaniu lub za pośrednictwem poczty e-mail.

 

5. Dlaczego przetwarzamy twoje dane w ramach serwisu

Serwis w celu poprawnej interakcji z użytkownikiem musi przetwarzać dane aby działał dla Ciebie poprawnie np. aby:

- umożliwia dokonywanie płatności za dostęp,

- umożliwiał poprawne logowanie i zapisywanie statystyk

- zapewniał obsługę twoje konta

- umożliwiał pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych

- obsługę zgłoszeń i zapytań

- kontakt telefoniczny i e-mail w celach związanych ze świadczeniem usług

 

6. Dodatkowe przetwarzanie twoich danych

- personalizowanie reklam oraz wiadomości związanych z twoją aktywnością

- monitorowanie twoich aktywności w ramach serwisu potrzebnych do celów analizy i dopasowaniu jak najlepszej oferty względem preferencji użytkowników

- prowadzenia badań i analiz związanych z funkcjonalnością

- organizowaniu analiz

- archiwizacji danych w celu optymalizacji szybkości strony

 

7. Twoje dane

Aby poprawnie korzystać z systemu wymagamy następujących danych.

- adres e-mail/login oraz hasło

- FaceBook ID – jeżeli korzystasz z logowania za pośrednictwem konta facebook

- parametrów identyfikujących telefon – jeżeli korzystasz z aplikacji mobilnych

Jeżeli nie podasz tych danych lub wycofasz zgodę nie będziesz mógł korzystać z systemu!

 

8. Udostępnianie Twoich danych

Dane każdego użytkownika udostępniane są podmiotom umożliwiającym poprawne funkcjonowanie serwisowi takim jak:

- usługi płatnicze w celu zrealizowania transakcji

- facebook – między innymi do komentowania i logowania

- discuss – umożliwia dodawania komentarzy w serwisie

- Google – rozumiemy w tym aplikacje mobilną, system do analizy ruchu na stronie, system to wyświetlania reklam na stronie,

- Live Chat – tawk.to – komunikator umożliwiający kontakt z działem obsługi klienta

- firmom konsultingowym oraz prawniczym jeżeli zajdzie tak potrzeba

- pracownikom firmy

- hotjar – system do badania preferencji użytkowników

- stronom w grupie kapitałowej firmy

 

9. Czas przechowywania twoich danych

Twoje dane do celów badawczych są przechowywane bezterminowo.

 

10. Twoje dane poza Polską

Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarzy do serwisu Google, Disscus, HotJar

 

11a. Usunięcie konta ogłoszeniodawcy

Jako ogłoszeniodawca konto można usunąć na dwa sposoby.

1. Należy zalogować się do swojego konta i kliknąć w prawym górnym rogu ‘Moje konto’ następnie należy kliknąć w ‘Moje ogłoszenia’ i nacisnąć przycisk ‘USUŃ KONTO’

2. Jeżeli chcesz usunąć zarejestrowane konto należy wysłać z zarejestrowanego adresu e-mail wiadomość o treści 'Usuń' na adres kontakt@hoters.pl - twoje konto zostanie usunięte w ciągu 14 dni roboczych.

 

11b. Usunięcie konta komentatora

Jako komentator konto można usunąć na dwa sposoby.

1. Należy zalogować się do swojego konta i kliknąć w prawym górnym rogu ‘Moje konto’ następnie należy kliknąć w ‘Usuń konto’ i nacisnąć przycisk ‘USUŃ KONTO’

2. Jeżeli chcesz usunąć zarejestrowane konto należy wysłać z zarejestrowanego adresu e-mail wiadomość o treści 'Usuń' na adres kontakt@hoters.pl - twoje konto zostanie usunięte w ciągu 14 dni roboczych.

 

12. Dostęp do informacji

Dostęp do informacji użytkownika serwisu jest dostępny poprzez dostęp na stronie internetowej po poprawnym zalogowaniu do systemu. Pozostałe dane takie jak historia logowań czy pozostałe dane nie widoczne z poziomu użytkownika zalogowanego mogą być przesłane w postaci pliku .csv lub .xml na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

Aby otrzymać dostęp do danych wyślij wiadomość na kontakt@hoters.pl z adresu e-mail który został zarejestrowanych w serwisem, o treści ‘dostęp do informacji’

 

13. Usunięcie danych

Masz prawo do usunięcia danych, inaczej zwanym prawem do ‘bycia zapomnianym’. Możesz zażyczyć sobie usunięcia wszystkich danych w systemie, jeżeli nie ma innych przesłanek prawnych które by tego uniemożliwiały takich jak np. zobowiązania finansowe nałożone na użytkownika który nie opłacił bądź nie dokończył płatności lub informacje które przetwarzamy są informacjami publicznie dostępny które administrator danych może przetwarzać z godnie z prawem do dostępu do informacji publicznej.

Aby zakończyć usunąć dane wyślij wiadomość na kontakt@hoters.pl z adresu e-mail który został zarejestrowanych w serwisem, o treści ‘usunięcie danych’

 

14. Prawo do ograniczenie przetwarzania i przechowywania danych

Możemy za twoją prośbą ograniczyć przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. Wówczas nie będziemy ich udostępniać podmiotom zewnętrznym. Może się tak zdarzyć jak twoje dane osobowe np. adres e-mail zostanie wykorzystany do rejestracji konta. Jeżeli taka sytuacja się zdarzy skontaktuje się z nami w sprawie wyjaśnienia tego problemu.

 

15. Profilowanie danych

Możesz zażądać od administratora danych o zaprzestanie profilowania. Profilowanie ma za zadanie spersonalizowania treści które otrzymujesz z serwisu które serwis kojarzy dzięki twoim ustawieniom. Będziesz wówczas otrzymywał wiadomości marketingowe mniej spersonalizowane.

Aby zakończyć profilowanie danych wyślij wiadomość na kontakt@hoters.pl z adresu e-mail który został zarejestrowanych w serwisem, o treści ‘profilowanie danych’

 

16. Wiadomości marketingowe

Aby zakończyć wysyłanie wiadomości marketingowych wyślij wiadomość na kontakt@hoters.pl z adresu e-mail który został zarejestrowanych w serwisem, o treści ‘wiadomości marketingowe’

 

17. Usunięcie anonsu

Należy zalogować się do swojego konta i kliknąć w prawym górnym rogu ‘Moje konto’ następnie należy kliknąć w ‘Moje ogłoszenia’ i nacisnąć przycisk ‘USUŃ’ przy anonsie który chcemy usunać

§13
Bezpieczeństwo

Wszystkie dane zapisywane i przechowane przez Serwis są chronione są z użyciem opcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem są zobowiązane do tego aby dane przechowywane były bezpieczne a procedury bezpieczeństwa uniemożliwiały wyciek danych.

§14
Ciasteczka

Polityka plików “cookies” serwisu

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

- możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

- do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7.   Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

       Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

§15
Postanowienia końcowe

1. Moderator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie.

2. Regulamin oraz zmiany Regulaminu sa zawsze aktualne na obecnej stronie https://www.hoters.pl/regulamin/

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Umowy o świadczenie usług zawarte pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administratorem Serwisu odbywane są jednorazowo w chwili rejestracji konta, natomiast każdorazowo Użytkownik przy jakiejkolwiek zmianie w serwisie ma obowiązek weryfikacji postanowień niemniejszego regulaminu czy nie zostały dokonane zmiany w jego treści. 

5. W razie nieważności lub nieskuteczności, w tym wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, wszystkie paragrafy oraz podpunkty pozostają w mocy i wiążą strony.

Kontakt
Napisz do nas E-mail: kontakt@hoters.pl

Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00
Sobota 18:00 - 20:00
Niedziela 18:00 - 20:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest hoters.pl sp z o.o. . Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie hoters.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyślij wiadomość